TuKeto
TuKeto

TuKeto

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on menetelmä, joka perustuu yleisiinsovittelun malleihin ja ratkaisukeskeisyyteen. Sovittelumenetelmä tarjoaa mahdollisuuden kohdata työyhteisön ristiriidat ja tarjoaa välineen ristiriitojen ratkaisemiseksi. Ristiriitatilanteessa ulkopuolisen puolueettoman sovittelijan rooli voi olla keskeinen, jotta ihmiset kykenisivät taas puhumaan toisilleen ja keskittymään olennaiseen – siihen työhön, johon heidät on palkattu.

Sovittelun tavoitteena on myös, että osallistujat oppivat jotakin ja muuttavat omaa käytöstään. Sovittelijan tehtävänä on auttaa konfliktin osapuolia sovittelumenettelyn avulla; tutkia osapuolten sitoutumista ja sovintoon motivoitumista ja pyrkiä löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Tavoitteena on aikaansaada sopimus, jonka kaikki voivat allekirjoittaa. Sovittelijan tehtävänä on myös sovitteluprosessin päättäminen, siinä tilanteessa, jos sitoutumista ei ole, eikä sopimusta synny. Jos sitoutumista ei synny, on sovittelu väärä väline ja silloin tarvitaan työnantajan muita keinoja. Nämä keinot on myös syytä tehdä selväksi kaikille osapuolille, ennen sovittelun alkamista. Sovittelussa voidaan käsitellä “jokapäiväisiä” työyhteisön ongelmia kuten tervehtimistä, toista kunnioittavaa puhumista, työntekijöiden välistä vähäistä riita-asiaa tai vakavampaa työntekijän terveyttä vaarantavaa kiusaamista. Sovittelun kohteena voi olla; kaksi ihmistä, tiimi tai ryhmä tai iso ryhmä tai koko työyhteisö.

Sovittelun keskeisiä periaatteita ovat: Luottamus; Suvaitsevaisuus; Joustavuus ja avoimuus; Puolueettomuus; Arvon ja aseman palauttaminen; Myötätunto ja anteeksianto; Toisten kunnioittaminen ja toisen ihmisen näkökulman ymmärtäminen; Sopiminen ja asioiden korjaaminen; Yhteistoiminnallisuus; Yhteinen oppiminen.

Työnantaja tai hänen edustajansa päättää työyhteisön ulkopuolisen sovittelijan käytöstä. Sovittelijan kanssa solmitaan toimeksiantosopimus, joka sisältää kuvauksen sovitteluprosessista ja käytettävistä menetelmistä.Sovitteluprosessi käynnistyy yhteydenotolla sovittelijaan, jolloin sovitaan käytännön järjestelyistä ja sovitteluprosessin hinnasta.Sovittelun kohteena olevalla työpaikalla/työpisteessä järjestetään yhteinen info-tilaisuus, jossa kerrotaan sovitteluprosessin alkamisesta. Infossa kerrotaan sovitteluprosessi pääpiirteittäin; työntekijöitä kuullaan ensin yksitellen ja lopuksi osapuolia yhdessä ja vastataan esiin nouseviin kysymyksiin. Yksilöhaastattelut tehdään sovittelijan/sovittelijoiden kanssa kahden kesken, yhteistapaamisessa ovat mukana työnantajan päätösvaltainen edustaja ja soviteltavan asiaan liittyvät osapuolet. Sekä haastatteluihin, että yhteistapaamiseen on mahdollista ottaa mukaan tukihenkilö, mutta tukihenkilönä toimivan on pidättäydyttävä kaikista kannanotoista tilaisuuksien aikana. Yhteistapaamisessa pyritään aikaansaamaan sopimus tavoiteltavasta ratkaisusta. Sopimus tehdään ja allekirjoitetaan sovittelun yhteistapaamisessa. Sopimuksessa sovitaan myös tilanteen seurannasta.

Työyhteisösovittelu Ota yhteyttä